Wskaźniki rokowania w negatywnym raku piersi ad 8

W rzeczywistości rozmiar guza był niezależnym czynnikiem prognostycznym w odniesieniu do przeżycia wolnego od choroby i choroby odległej, ale nie do całkowitego przeżycia lub do przeżycia z rakiem piersi (tabela 4), co oznacza, że rozmiar guza jest zależnym od czasu prognostyką. czynnik. Rzeczywiście, jak Fisher et al. w analizie wieloczynnikowej po 10 latach obserwacji wielkość guza staje się niezależnym prognostycznym wskaźnikiem przeżycia.37 W niniejszym badaniu potwierdzono, że wartości frakcji S-fazy są istotnie wyższe w nowotworach niediploidalnych niż w guzach diploidalnych38, w których mediana wartości frakcji fazy S wyniosła 4,3% w przypadku guzów diploidalnych i 11,0% w przypadku guzów niediploidalnych. Grupowanie pacjentów według ploidii i zgodnie z medianową wartością frakcji fazy S w całej serii lub zgodnie z wartością frakcji fazy S dla każdej grupy ploidalnej, jak zaproponowali Kallioniemi i in. (7 procent w nowotworach diploidalnych i 12 procent w nielipipoidach), 31 jednak nie rozróżniało grup ryzyka, jak również stosowało trzy kategorie S fazy. Clark i wsp.10 opisali, że u pacjentów z rakiem piersi z ujemnym węzłem chłonnym frakcja komórek w fazie S dawała dodatkową informację prognostyczną tylko u pacjentów z guzami diploidalnymi i doszli oni do wniosku, że rokowanie było szczególnie dobre u pacjentów z guzami diploidalnymi i niskimi Wartości frakcji fazy S (28 procent kohorty). Nasze wyniki potwierdzają ich wnioski. Kiedy użyliśmy pojedynczej wartości odcięcia (7 procent), stwierdziliśmy, że frakcja fazy S nie miała dodanej wartości prognostycznej u pacjentów z guzami bez diplanu; Niemniej jednak, nasze wykorzystanie trzech kategorii w fazie S miało dodatkową wartość prognostyczną w odniesieniu do nowotworów nie diploidalnych i diploidalnych. Natomiast oznaczanie ploidii nie różnicowało pacjentów w każdej kategorii S-fazy.
Słabością niniejszego badania było to, że ponieważ nie przeprowadzono jednolitej klasyfikacji histopatologicznej guzów pierwotnych, niezależnej wartości prognostycznej różnych zmiennych biologicznych nie można było porównać z wartością stopnia histologicznego i jakością jądrową guzów, zarówno które okazały się być związane z rokowaniem. Rzeczywiście, klasa jądrowa w coraz większym stopniu zastępuje ocenę histopatologiczną jako marker prognostyczny, 36, która okazała się co najmniej tak samo skuteczna.27 Wśród cech charakterystycznych klasy jądrowej częstość mitozy została uznana za dokładniejszą niż pleomorfizm jądrowy w przewidywaniu nawrót.39 Częstotliwość mitotyczna odzwierciedla aktywność proliferacyjną, podobnie jak oszacowanie frakcji fazy S, 40 jednak ta druga jest bardziej wrażliwa niż indeks mitotyczny jako marker proliferacji, ponieważ faza S cyklu komórkowego trwa dłużej niż mitoza.40 Nieprawidłowe Zawartość DNA wiąże się z agresywnością guza41 i może predysponować nowotwór do pleomorfizmu jądrowego. Wadą klasyfikacji jądrowej jest jej subiektywny charakter i brak odtwarzalności42; i odwrotnie, zaletą pomiaru cytometrycznego jest jego obiektywność i powtarzalność.
Badanie czynników prognostycznych w oparciu o zmienne biologiczne jest błędne pod względem potencjalnego odchylenia w kierunku włączenia pacjentów z większymi guzami
[patrz też: woda utleniona zastosowanie, olx szczucin, hydroksyzyna ulotka ]