Powtarzalność metody identyfikacji nadużywania i niedostatecznego wykorzystywania procedur medycznych czesc 4

Porównanie ocen panelowych nadużyć i niedostatecznych. Stopień porozumienia w sprawie stosowności paneli był mieszany. Tabela 3 pokazuje zgodność parami, parami statystyki kappa i statystyką kappa w trzech kierunkach dla nadużyć i niedostatecznych wyników. W przypadku rewaskularyzacji wieńcowej między panelami panował wysoki poziom porozumienia, z umiarkowanym porozumieniem poza przypadkiem w odniesieniu do nadużywania i niemal idealnego porozumienia poza przypadkiem w odniesieniu do niedostatecznego wykorzystania. W przypadku histerektomii, panele A i B miały bardzo wysoki poziom porozumienia i znaczną zgodność poza przypadkiem, w odniesieniu do nadużywania. Read more „Powtarzalność metody identyfikacji nadużywania i niedostatecznego wykorzystywania procedur medycznych czesc 4”

Zastosowanie Misoprostolu podczas ciąży i zespołu Möbiusa u niemowląt czesc 4

Ponadto, mimo że przeprowadziliśmy wywiady z matkami 96 niemowląt z zespołem Möbiusa, nie wiemy, ilu takich dzieci nie było widziane przez genetyków w tych ośrodkach. Jest biologicznie prawdopodobne, że narażenie na mizoprostol może powodować zespół Möbiusa. Zespół ten może być spowodowany zaburzeniem naczyniowym tętnicy podobojczykowej podczas czwartego do szóstego tygodnia rozwoju zarodkowego. Zjawiska środowiskowe, w tym nieudana aborcja, przedłużające się pękanie błon i pobieranie próbek kosmówkowo-kosmówkowych, są związane z jej patogenezą.19,20 Wystawienie mizoprostolu podczas pierwszych dwóch miesięcy ciąży może spowodować niedokrwienie w zarodkowym pniu mózgu, które może spowodować w zespole Möbiusa.21 Zgłoszono dwa przypadki przedwczesnego pęknięcia śledziony przez matkę oraz niedociśnienie, a następnie urodzenie niemowlęcia z zespołem Möbiusa.22 W tych przypadkach matki miały 8 i 14 tygodni ciąży w chwili wypadku. Oba niemowlęta miały niedotlenione niedokrwienne uszkodzenie pnia mózgu. Read more „Zastosowanie Misoprostolu podczas ciąży i zespołu Möbiusa u niemowląt czesc 4”

Wybuch wielolekoopornego pneumokokowego zapalenia płuc i bakteriemii wśród nieszczepionych rezydentów domu spokojnej starości ad 6

Po podaniu szczepionki i antybiotyków nie pojawiły się żadne nowe przypadki. Co zaskakujące, wagony również znacznie się zmniejszyły pomimo odporności szczepu na penicylinę i podczas rekondycji nie nastąpiła ponowna kolonizacja. Jednak nie można odróżnić oddzielnego wpływu antybiotyków i szczepień na zakończenie epidemii. Chociaż nie wykazano, że pneumokokowa szczepionka polisacharydowa ogranicza transport u dzieci, w jednym z badań u dorosłych odnotowano zmniejszone wskaźniki kolonizacji po szczepieniu [62], a wybuch instytucjonalny w epoce preantybiotyki zakończył się gwałtownie po zaszczepieniu mieszkańców. [63] Szczepienia i profilaktyka chemiczna mogły zarówno rola w ograniczaniu przewozu. Read more „Wybuch wielolekoopornego pneumokokowego zapalenia płuc i bakteriemii wśród nieszczepionych rezydentów domu spokojnej starości ad 6”

Ocena odpowiedniości angiografii wieńcowej – Czy praktykujący lekarze zgadzają się z panelem ekspertów i ze sobą ad 8

Lekarze zostali poproszeni o ocenę stosowności koronarografii zgodnie z następującą definicją i wskazaniami klinicznymi w 9-punktowej skali od skrajnie niewłaściwego (1) do niepewnego (5) i niezwykle odpowiedniego (9):
Odpowiedniość oznacza, że spodziewane korzyści zdrowotne (tj. Zwiększona oczekiwana długość życia lub sprawność funkcjonalna i ulga w bólu lub lęku) przewyższają spodziewane negatywne konsekwencje (tj. Śmiertelność, zachorowalność, ból lub lęk związany z procedurą) z wystarczająco szerokim marginesem, bez kosztów, że angiografia jest warta zrobienia. Ponieważ angiografia nie zmniejsza chorobowości ani umieralności, jej korzyść lub szkoda jest ogólnie związana z jej wpływem na późniejsze zastosowanie terapii medycznej, przezskórnej angioplastyki wieńcowej lub operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Skorzystaj z własnej najlepszej oceny klinicznej dla pacjentów prezentujących się w każdej z poniższych sytuacji podczas początkowej hospitalizacji z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego. Read more „Ocena odpowiedniości angiografii wieńcowej – Czy praktykujący lekarze zgadzają się z panelem ekspertów i ze sobą ad 8”

Ocena odpowiedniości angiografii wieńcowej – Czy praktykujący lekarze zgadzają się z panelem ekspertów i ze sobą

Oceny stosowności opieki medycznej stały się bardziej powszechne w ostatnich latach. Badacze z RAND opracowali formalną metodę dla ekspertów klinicznych, aby ocenić stosowność opieki medycznej, 1-3 i zastosowali tę metodę w licznych badaniach dotyczących procedur kardiologicznych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie. organizacje kliniczne zwołały także panele ekspertów klinicznych, aby stworzyć wytyczne dotyczące stosowania procedur kardiologicznych po zawale mięśnia sercowego. 8-10 Chociaż znaczny wysiłek poświęcony został opracowaniu i zastosowaniu tych metod, niewiele uwagi poświęcono opiniom praktykujących lekarzy, których troska jest oceniana na podstawie oceny stosowności. Oceny ekspertów klinicznych mogą być ograniczone jakością danych naukowych i wyzwaniami związanymi z zastosowaniem tych danych w praktyce klinicznej. Read more „Ocena odpowiedniości angiografii wieńcowej – Czy praktykujący lekarze zgadzają się z panelem ekspertów i ze sobą”

Nabyta wada chemotaktyczna w neutrofilach od pacjentów przyjmujących immunoterapię interleukiną-2

INTERLEUKIN-2 to białko o masie 15 000 Daltonów, które jest wytwarzane i wydzielane przez aktywowane limfocyty T i ma głęboki wpływ na odpowiedź immunologiczną.1, 2 Jednym z tych efektów jest indukcja komórek zabójców aktywowanych limfokinami, które są zdolne do roz spektrum złośliwych komórek in vitro.3 Ponieważ rozległe badania na zwierzętach z nowotworem i początkowe badania dużych dawek interleukiny-2 i aktywowanych limfokinami komórek zabójczych u ludzi z rakiem przerzutowym wykazały znaczną regresję guza, 4-5 6 7 na dużą skalę. przeprowadzono wieloinstytucjonalne badanie takiej terapii. Badania te w dużej mierze potwierdziły obserwacje, że immunoterapia interleukiną-2 i aktywowanymi limfocytami komórkami zabijającymi może prowadzić do regresji nowotworu u pacjentów z rakiem przerzutowym.8 9 10 Pacjenci otrzymujący interleukinę-2 mają szeroki zakres toksycznych działań niepożądanych.11 12 13 Do najczęstszych należą dreszcze i gorączka, biegunka, rozproszona erytrodermia, hiperbilirubinemia, niedokrwistość, małopłytkowość, eozynofilia i zespół przecieku naczyń włosowatych charakteryzujący się niedociśnieniem, obrzękiem i niewydolność nerek. Ponadto bakteriemia z patogenami niepromiennymi stanowiła niezwykle częste powikłanie leczenia interleukiną-2. Spośród 345 pacjentów leczonych standardową terapią interleukiny-2 i aktywowanych limfocytami komórek zabójczych w instytucjach uczestniczących w zewnętrznym programie interleukiny-2 sponsorowanym przez National Institutes of Health, 88 (25,5%) miało bakteriemię (Aronson F, Weiss G , Margolin K, Dutcher J, Ito J: komunikacja osobista). Read more „Nabyta wada chemotaktyczna w neutrofilach od pacjentów przyjmujących immunoterapię interleukiną-2”

Protonowa spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego plazmy od zdrowych osób i pacjentów z rakiem ad 5

Za pomocą naszego spektrometru uzyskano najlepszą kontrolę temperatury, gdy analizę przeprowadzono kilka stopni powyżej temperatury otoczenia. Dlatego też wszystkie nasze analizy widma NMR przeprowadzono w temperaturze obserwacji zbliżonej do 26 ° C, w porównaniu z pomiarami Fossel i wsp., 1, które uzyskano w 20 do 22 ° C. W przeciwieństwie do Fossel i wsp., wykorzystaliśmy próbki zamrożone i inną siłę pola NMR. Jednakże nie stwierdziliśmy, że te różnice w temperaturze i warunkach przechowywania zmieniły rozkład szerokości linii lub stopień nakładania się grup. Według innych, 2, 7, 8 różnica między natężeniami pola NMR nie wydaje się być krytyczna. Read more „Protonowa spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego plazmy od zdrowych osób i pacjentów z rakiem ad 5”

Yersinia enterocolitica O: 3 infekcje u niemowląt i dzieci, związane z przygotowaniem gospodarstw domowych do hodowli ad

Aby zidentyfikować czynniki ryzyka związane z chorobą, przeprowadziliśmy badanie kliniczno-kontrolne. Przypadek został zdefiniowany jako potwierdzona kulturowo infekcja Y. enterocolitica zgłoszona Georgia Department of Human Resources przez szpital w Atlancie w okresie od listopada 1988 r. Do 20 stycznia 1989 r. Dla każdego przypadku pacjenta wybraliśmy dwie kontrole dopasowane do rasy , wiek w ciągu dwóch tygodni, oraz zapisy do Programu Kobiet, Niemowląt i Dzieci (WIC), który zapewnia kupony żywności matkom o niskich dochodach z niemowlętami lub małymi dziećmi. Read more „Yersinia enterocolitica O: 3 infekcje u niemowląt i dzieci, związane z przygotowaniem gospodarstw domowych do hodowli ad”

Zidowudyna w bezobjawowym zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności – kontrolowana próba u osób z mniejszą niż 500 komórkami dodatnimi pod względem CD4 na milimetr sześcienny ad 8

Zatem zakres i wzory stosowania zydowudyny były dostatecznie różne, aby zdysocjować rozkłady średniej objętości krwinkowej w grupach placebo i zydowudynie. Dyskusja
Tabela 7. Tabela 7. Częstotliwość klinicznej progresji choroby na AIDS lub zaawansowany kompleks związany z AIDS, według poziomu komórek CD4 + i poziomu antygenu p24 HIV po wejściu do badania. Głównym celem tego badania było ustalenie, czy zydowudyna może opóźnić wystąpienie AIDS lub zaawansowanego zespołu związanego z AIDS, gdy jest stosowana u bezobjawowych osób zakażonych HIV z liczbą komórek CD4 + poniżej 500 na milimetr sześcienny. Read more „Zidowudyna w bezobjawowym zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności – kontrolowana próba u osób z mniejszą niż 500 komórkami dodatnimi pod względem CD4 na milimetr sześcienny ad 8”

Zidowudyna w bezobjawowym zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności – kontrolowana próba u osób z mniejszą niż 500 komórkami dodatnimi pod względem CD4 na milimetr sześcienny ad 6

W odniesieniu do pierwszego zdarzenia klinicznego (AIDS lub zaawansowanego zespołu związanego z AIDS) postęp choroby wystąpił u 38 uczestników w grupie placebo, 17 w grupie 500 mg (P = 0,01, ryzyko względne dla placebo, 2,1; procent przedziału ufności, 1,2 do 3,7) i 19 w grupie 1500 mg (P = 0,10, ryzyko względne, 1,6, przedział ufności 95%, 0,9 do 2,7), odpowiadające progresji 7,6, 3,6 i 4,3 zdarzenia na 100 osobo-lat obserwacji, odpowiednio. Niższa liczba płytek krwi w linii podstawowej (p = 0,03), niższe poziomy antygenu p24 HIV (p = 0,0001) i niższe liczby komórek CD4 + w linii podstawowej (p <0,001) były w znacznym stopniu skorelowane z ryzykiem progresji do AIDS. Wielowymiarowe modelowanie proporcjonalnych zagrożeń i regresji w kryteriach wejściowych i grupach demograficznych ujawniło, że każdy z tych pomiarów, a także grupa leczona, były niezależnie związane z progresją do AIDS.
Zmiany w komórkach CD4 +
W miarę upływu czasu mediana liczby komórek CD4 + wzrastała we wszystkich grupach badanych, z konsekwentnie wyższymi wzrostami leczenia zydowudyną w porównaniu z placebo. Tę tendencję wzrostową należy interpretować z ostrożnością, szczególnie w grupie placebo, ponieważ może odzwierciedlać selektywne wycofanie z badania pacjentów z niskim lub malejącym zliczeniem komórek CD4 +. Read more „Zidowudyna w bezobjawowym zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności – kontrolowana próba u osób z mniejszą niż 500 komórkami dodatnimi pod względem CD4 na milimetr sześcienny ad 6”