pulmonolog pruszków nfz ad

Pacjenci byli losowo przydzielani do ośmiu cykli samego CHOP lub trzech cykli CHOP, a następnie do radioterapii. Schemat CHOP był standardowym schematem, obejmującym cyklofosfamid (750 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, podawany jako 15-minutowy wlew dożylny w dniu 1), doksorubicynę (50 mg na metr kwadratowy, podawany dożylnie w bolusie przez okres od do 2 minut w dniu 1), winkrystynę (1,4 mg na metr kwadratowy [maksymalna dawka, 2,0 mg], podawaną dożylnie w bolusie w ciągu do 2 minut w dniu 1) i prednizon (100 mg codziennie, podawany doustnie w dniach od do 5) .1 Cykl CHOP był powtarzany w odstępach 21-dniowych. Włączona radioterapia rozpoczęła się trzy tygodnie po trzecim cyklu CHOP dla pacjentów wyznaczonych do otrzymania trzech cykli CHOP i radioterapii. Dawki radioterapii wahały się od 4000 do 5500 cGy. Całkowita dawka została określona przez radioterapeutę leczącego; pacjenci otrzymujący wyższe dawki na ogół wykazywali kliniczne objawy choroby resztkowej po otrzymaniu 4000 cGy (większość pacjentów otrzymywała od 4500 do 5000 cGy). Dzienna dawka wahała się od 180 do 200 cGy. Porty radioterapii obejmowały wszystkie widoczne miejsca choroby określone przed biopsją i leczenie za pomocą CHOP. Plany leczenia zostały sprawdzone przez niezależnego radioterapeutę przed rozpoczęciem leczenia.
Analiza statystyczna
Wszyscy kwalifikujący się pacjenci zostali włączeni do porównań leczenia. Stężenia w życiowych oszacowaniach wyników wykorzystywały metodę Kaplana-Meiera.7 Przeżycie bez progresji było mierzone od czasu randomizacji do progresji choroby, nawrotu lub śmierci z dowolnej przyczyny. Całkowite przeżycie mierzono od czasu randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny. Porównania zostały dostosowane do czynników stratyfikacji za pomocą regresji Coxa, a wszystkie testy były dwustronne.8,9 Współczynniki zagrożenia dla przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia zostały oszacowane przez regresję Coxa9. Charakterystykę pacjentów i efekty toksyczne porównano między grupami test chi-kwadrat. Toksyczne efekty i reakcje na leczenie zostały zakodowane zgodnie ze standardowymi wytycznymi Southwest Oncology Group.
Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna 401 pacjentów leczonych ośmioma cyklami CHOP lub trzema cyklami leczenia CHOP plus radioterapia. Od marca 1988 r. Do czerwca 1995 r. Zarejestrowano 442 pacjentów. Spośród nich 41 nie kwalifikowało się, głównie dlatego, że ich biopsje wykazały cechy histologiczne niskiej jakości (24 pacjentów). Wszystkich 401 pacjentów, którzy kwalifikowali się do badania, włączono do wszystkich analiz; 201 pacjentów przydzielono do ośmiu cykli samego CHOP, a 200 pacjentów przydzielono do trzech cykli CHOP i radioterapii. Charakterystykę kliniczną pacjentów podsumowano w Tabeli 1. Charakterystyki te odpowiadają cechom międzynarodowego wskaźnika prognostycznego, z wyjątkiem tego, że pacjenci z chorobą stopnia I oraz z II stadium choroby zostali sklasyfikowani oddzielnie.2 Nie było pacjentów z więcej niż jednym pozawęzłowym miejsce choroby, zmienna stosowana w międzynarodowym indeksie prognostycznym, ponieważ pacjenci zostali wybrani do choroby stopnia I lub II
[hasła pokrewne: bisoprolol, ambrisentan, anakinra ]
[podobne: zaburzenia afektywne, hydroksyzyna ulotka, zaburzenie afektywne dwubiegunowe ]