Powtarzalność metody identyfikacji nadużywania i niedostatecznego wykorzystywania procedur medycznych cd

Brak zgody uznano za dokonany, gdy co najmniej trzech uczestników panelu oceniło wskazanie w górnej jednej trzeciej skali ryzyka / korzyści (7, 8 lub 9), a co najmniej trzech uczestników panelu oceniło to samo wskazanie w dolnej trzeciej (1, 2, lub 3). Mediana oceny panelu 7, 8 lub 9 bez rozbieżności określiła odpowiednie wskazanie. Mediana oceny panelowej wynoszącej 1, 2 lub 3 bez rozbieżności określiła wskazanie jako nieodpowiednie. Wskazania o medianie wynoszącej 4, 5 lub 6 oraz wszystkie wskazania niezgodne zostały sklasyfikowane jako niepewne. Wskazania uznane za odpowiednie z medianą oceny 7, 8 lub 9 w skali konieczności bez rozbieżności uznano za dowód konieczności przeprowadzenia procedury. Przeanalizowaliśmy ostateczną ocenę trafności za pomocą parach procentowych uzgodnień między panelami, statystyki kappa (miara porozumienia, która uwzględnia umowę z powodu przypadku), oraz trójstopniowej statystyki kappa wśród paneli. Użyliśmy terminologii zaproponowanej przez Landisa i Kocha13, aby przypisać terminy opisowe wartościom liczbowym kappa. Aby zidentyfikować nadużywanie, wykorzystaliśmy te oceny, aby sklasyfikować każdą procedurę jako nieodpowiednią lub nieodpowiednią . Aby zidentyfikować niedostateczne wykorzystanie rewaskularyzacji wieńcowej, zastosowaliśmy klasyfikację konieczne lub niepotrzebne . Te klasyfikacje są takie same jak te stosowane w poprzednich badaniach nadużywania i niedostatecznego użytkowania. Dla każdego obliczenia wskazanie ważone było częstotliwością, z jaką występuje w praktyce. W przypadku ciężaru nadużywania rewaskularyzacji wieńcowej wykorzystano dane z 2532 osób (losowo wybranych z 15 szpitali w stanie Nowy Jork), u których przeprowadzono rewaskularyzację wieńcową. W przypadku ciężaru niedostatecznej rewaskularyzacji wieńcowej wykorzystano dane z 1294 osób (losowo wybranych z 15 nowojorskich szpitali), u których wykonano koronarografię. Do histerektomii wykorzystaliśmy dane z 636 kobiet (losowo wybranych z siedmiu zarządzanych placówek opiekuńczych), które przeszły histerektomię z powodu nieprzypadkowych, nieonkologicznych wskazań. Metody stosowane do gromadzenia danych i przypisywania kryteriów poprawności na podstawie dokumentacji medycznej zostały wcześniej zgłoszone. 13 W skrócie, dane kliniczne zebrano z dokumentacji medycznej wystarczająco szczegółowo, aby umożliwić każdemu przypadkowi dopasowanie do jednego ze scenariuszy klinicznych przez panele pod względem trafności.
Do obliczeń wykorzystano oprogramowanie Stata (wersja 5.0, Stata, College Station, Tex.). Przedziały ufności zostały obliczone za pomocą metody bootstrap z korygowanym bias.
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Skład paneli ekspertów. Wskaźniki uczestnictwa były bardzo wysokie wśród osób zaproszonych do pełnienia roli członków panelu. Spośród zaproszonych panelistów z kręgów sercowych, 98 procent zgodziło się wziąć udział, a wśród uczestników panelu histerektomii 91 procent zgodziło się wziąć udział. Trzy panele dla każdej procedury były dobrze dopasowane pod względem wszystkich mierzonych cech (Tabela 2).
Odpowiednia ocena końcowa paneli A, B i C wykazała brak zgody na 1, 4 i 4 procent scenariuszy rewaskularyzacji wieńcowej oraz 9, 6 i 2 procent scenariuszy histerektomii.
Tabela 3
[przypisy: dekstran, diklofenak, bisoprolol ]
[hasła pokrewne: ospamox cena, calcium alergo plus, ortokorekcja ]