ortopeda traumatolog szczecin cd

Wobec braku wspierających wyników MRI wymagane były jasne i przekonujące dowody kliniczne na udar. Wystąpiły przejściowe objawy, jeśli zmiany zgodne z wystąpieniem udaru były widoczne w MRI. Analiza statystyczna
Charakterystyka linii podstawowej, w tym wiek; seks; stężenia hemoglobiny S, hemoglobiny płodowej i całkowitej hemoglobiny; prędkość przepływu krwi w badaniu potwierdzającym przezczaszkowym badaniu dopplerowskim (drugie z dwóch badań kwalifikacyjnych z nieprawidłowymi wynikami); a obecność lub brak zmian niedokrwiennych w linii podstawowej na MRI porównano za pomocą testu t lub testu chi-kwadrat. Częstość występowania udaru została porównana pomiędzy grupami z nieskorygowanym modelem regresji proporcjonalnych zagrożeń 16 zgodnie z intencją leczenia. Ciężkość udaru oszacowano przy wypisaniu ze szpitala ze zmodyfikowaną skalą Rankina.17 Zaplanowano cztery analizy pośrednie i jedną analizę końcową, z przybliżeniem Lan-DeMets granicy zatrzymania O Brien-Fleming.13 Data pierwszej analizy była zmieniono z 20 miesięcy na 14 miesięcy po rozpoczęciu rekrutacji.
Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo została wyznaczona przez Narodowy Instytut Krwi, Płuc i Krwi, aby zatwierdzić protokół i procedury zgody, nadzorować gromadzenie danych i bezpieczeństwo pacjentów i zalecić przerwanie badania, jeśli pojawią się poważne problemy z bezpieczeństwem lub etyczne. Zarząd składał się z dwóch hematologów dziecięcych, neurologa dziecięcego, dwóch statystyków, dwóch neuroradiologów i jednego lekarza etyki.
Wyniki
Badania przesiewowe rozpoczęły się w styczniu 1995 r. I zakończyły się w listopadzie 1996 r. Po 3929 badaniach przezczaszkowych dopplerowskich przeprowadzonych na 1934 dzieciach. Wskaźnik nieprawidłowych wyników dla wszystkich dzieci wynosił 9,7% i był wyższy wśród dzieci w wieku od 2 do 8 lat (120 z 1117 lub 10,7%) i od 9 do 12 lat (47 z 502, lub 9,4%) niż wśród osób w wieku od 13 do 16 lat (20 z 315 lub 6,3 procent) (P = 0,03 według testu Mantela-Haenszela dla trendu). Siedemdziesiąt dziewięć dzieci, które uzyskały normalne wyniki podczas pierwszego badania, miało następnie nieprawidłowe wyniki. Z 266 dzieci z nieprawidłowymi wynikami w jednym badaniu dopplerowskim, 242 miało co najmniej jedno kolejne badanie, którego wyniki były również nieprawidłowe w przypadku 206 dzieci (85 procent). Spośród tych 206 pacjentów, którzy kwalifikowali się do badania, ponieważ mieli nieprawidłowe wyniki w dwóch badaniach dopplerowskich, 14 okazało się być nieodpowiednich z innych powodów: 5 miało wysokie stężenie ferrytyny w surowicy, 4 odmówiło poddania się testowi na obecność wirusa HIV, miał udar przed randomizacja, nie był w stanie rozpocząć leczenia, miał przeciwwskazanie do transfuzji, aw przypadku 2 innych wskazanie do transfuzji opracowane po badaniach dopplerowskich. Sześćdziesięciu dwóch pacjentów odmówiło poddania się randomizacji lub nie zostali zapisani przez badaczy: 35 wyraziło niechęć do przyjmowania transfuzji (34 dzieci) lub standardowej opieki (1); 17 nie zostało zapisanych z powodu obawy badaczy o przestrzeganie przepisów, a 10 innych nie podało powodu odmowy udziału. Pacjenci, którzy nie byli zapisani, nie różniły się istotnie od tych, którzy zostali zapisani pod względem wieku, płci, prędkości przepływu krwi lub cech hematologicznych.
Tabela 1
[hasła pokrewne: diklofenak, ambrisentan, cilostazol ]
[podobne: ospamox cena, calcium alergo plus, ortokorekcja ]